Publicaties

Boeken
1990

Verkiezing – Verzoening – Verbond: Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum salutis in de gereformeerde theologie. ‘s-Gravenhage: Boekencentrum. 389 pag.

1994 De geloofwaardigheid van de Bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum. 228 pag.
1999 De Bijbel recht doen: Bezinning op gereformeerde hermeneutiek. Zoetermeer: Boekencentrum. 146 pag.
2000 Zo goed en zo kwaad: Naar een ethiek van de christelijke gemeente. Zoetermeer: Boekencentrum. 240 pag.
2003 God schrijft geschiedenis: Disputaties over de Eeuwige. Zoetermeer: Boekencentrum. 240 pag. (Daarin over de dogmatische methode, God, het kennen van God, de canon, Gods eigenschappen, de voorzienigheid, de predestinatie, Christus als God en mens, de verzoening, de rechtvaardiging, de vernieuwing, de laatste dingen)
2005 Hij heeft een vriend’: Homorelaties in de christelijke gemeente. 95 pag. (Teruggenomen uit de handel)
2007 Bekijk het eens zo: Dieptegesprekken over de kerk van vandaag en morgen. Zoetermeer: Boekencentrum. 140 pag.
2008 Het badwater en de kinderen: Gedachten over de doop. Zoetermeer: Boekencentrum. 170 pag.
2016 Worldview and Psychotherapy: An Analysis of the Christian Integratian Debate. Aachen: Shaker Verlag. 12+429 pag.
2016 Willen en voelen en uitverkiezing: Hoe Arminius en Dordt nader tot elkaar kunnen komen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. 136 pag.
Artikelen
1987 ‘De wortels van de leer aangaande het verbond’ in Theologia Reformata, 30, p. 46 e.v.
1991 ‘Het verbond der verlossing en onze heilszekerheid’ in Theologia Reformata, 34, p.310 e.v.
1993 ‘De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie’ in: T. Brienen e.a., Theologische aspecten van de Nadere Reformatie. Zoetermeer: Boekencentrum, pp. 99-150
1993 ‘Calvijn in drievoud’, in Wapenveld, 43, 140-146
1995 ‘Commentaar’ bij Voetius’ disputatie ‘De verdienste van Christus’ in: W.J. van Asselt en E. Dekker (red.), De scholastieke Voetius: Een luisteroefening aan de hand van Voetius’ Disputationes Selectae. Zoetermeer: Boekencentrum, pp. 106-115
1997 ‘Schrift, gezag en traditie: Naar een geloofwaardige schriftleer’ in Kerk en Theologie, 48, 136-149
1998 ‘Natuurwet en evangelie in de bezinning op het sabbatsgebod’ in Theologia Reformata, 41, 168-182
2001 ‘Scholasticism and Hermeneutics’ in: W.J. van Asselt & E. Dekker (Eds.), Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise. Grand Rapids MI: Baker Academic, pp. 295-306
2002 Bespreking van W.J. van Asselt, The Federal Theology of Johannes Coccejus (1603-1669). Brill: Leiden etc., 2001, in Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 82, pp. 200-202 (in English)
2002 ‘Vrijgemaakte bezinning op het schriftgezag’, in Theologia Reformata 45, 362-367
2005 B. Loonstra & W. Tomic, ‘Werkdruk, zingeving en burn-out bij predikanten in orthodox-gereformeerde kerken’, in Psyche & Geloof, 16, 66-81
2006 ‘Een eigen ruimte voor christelijke psychotherapie I: Probleemverkenning en oplossingsrichting’, in Psyche & Geloof, 17, 194-207
2006 ‘Een eigen ruimte voor christelijke psychotherapie II: Theorievorming’, in: Psyche & Geloof, 17, 208-218
2007 ‘Burnout bij predikanten en rooms-katholieke pastoraal werkenden: Een vergelijking’, in: A. Bisschops, J. Pieper en W. Putman (red.), Verterend vuur: Over burnout in het basispastoraat, pp. 65-83. Zoetermeer: Meinema
2007 B. Loonstra, A. Brouwers & W. Tomic, ‘Conceptualization, Construction, and Validation of the Existential Fulfilment Scale’, in European Psychotherapy, 7, 5-18
2007 ‘De goede schepping en het geologische rampenscenario’, in: C. Dekker, R. van Woudenberg en G. van den Brink (red.), Omhoog kijken in Platland: Over geloven in de wetenschap, pp. 361-379. Kampen: Ten Have
2008 ‘Vrede stichten: Bespreking van de politieke meditaties van dr. Stefan Paas’, in Radix, 34, 89-104, 110-111
2009 Bespreking van W.M. Dekker, De relationaliteit van God: Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turrettini en Eberhard Jüngel, Zoetermeer: Boekencentrum, 2008, in Ars Disputandi, digitaal tijdschrift voor godsdienstwijsbegeerte(www.arsdisputandi.org)
2009 B. Loonstra, A. Brouwers & W. Tomic, Feelings of existential fulfilment and burnout among secondary school teachers. Teaching and Teacher Education 25, 752-757
2009 ‘Diaconaat wereldwijd’, in: G.C. den Hertog en A. Noordegraaf (red.), Dienen en delen: Basisboek diaconaat, pp.200-234. Zoetermeer: Boekencentrum
2010 ‘Het eindige zelf: Een basismodel voor psychisch functioneren’, in Psyche & Geloof , 21, 47-58
2010 ‘About Method and Matter: Scholasticism and the Realism – Conceptualism Debate in Contemporary Theology’, in: W. Otten, M. Sarot, & M. Wisse (Eds.), Scholasticism Reformed: Festschrift Willem van Asselt. Leiden etc.: Brill
2010 ‘De ene kerk en de vele kerken: Reactie op de bijdragen van Van der Leer en Van der Borcht’, in Theologia Reformata 53, 29-39
2010 ‘Ideologie en historische intentie in de geschiedschrijving van Israëls vestiging in Kanaän: Naar aanleiding van de dissertatie van Koert van Bekkum’, in Wapenveld, 60 (3), 12-18
2010 ‘Goede werken doen: Bijbelse aanwijzingen voor christen-zijn vandaag’, in Theologia Reformata, 53, 125-139
2010 Bespreking van J. Kraft & D. Basinger (Eds.), Religious Tolerance through Humility: Thinking with Philip Quinn. Aldershot GB: Ashgate, 2008, in Ars Disputandi, digitaal tijdschrift voor godsdienstwijsbegeerte(www.arsdisputandi.org)
2010 ‘Doop: opname in het koninkrijk van God’ in H.P. Medema, Omgaan met olifanten: Verdere bezinningen op vijf brandende onderwerpen (pp. 103-110). Heerenveen: Uitgeverij Medema.
2016 ‘Levensbeschouwing en psychotherapie: Analyse van het christelijke integratiedebat’ in Psyche & Geloof, 27, 83-89.
2016 ‘Levensbeschouwing en psychotherapie: Antwoord op de overwegingen’ in Psyche & Geloof, 27, 128-134.
2016 ‘Mindfulness in het licht van het christelijke geloof’ in Psyche & Geloof, 27, 167-171.
2017 ‘Controverse: avondmaal en eucharistie’ in Kontekstueel, 31/1, 14-17.